kunxuswa abesilisa bapheze ukuhlukumeza abesifazane kulandela ukubulawa kowesifazane wase C2

By Sibusiso Zondo Ubuholi bomkhandlu UThukela District Municipality bujube usomlomo woMkhandlu Cllr Lihle Nqubuka, Kanye noCllr SV Shabalala Usomlomo undlulise amazwi enduduzo unxuse kakhulu uhulumeni ukuthi angenelele…

Umphakathi ongeneme unike iNkanyezi Special School uhlu lwezikhalo

Amanye amalunga omphakathi aweneme ngabakubiza ngokuqashwa kwabantu bangaphandle bese abendawo beshaywe indiva eskoleni iNkanyezi Special School. Umphakathi uphinde ukhale ngokuthi amalungu eSGB akusiwona awase Steadville, lomphakathi uthi…

UBE YIMPUMELELO UMCIMBI WOKUTHUTHUKISA ABAFUNDI NGOLIMI LESILUNGU.

By Nondu Nhlapho Isikole samabanga aphansi uMnambithi Primary school eSteadville sibambe uhlelo olubizwa nge Spelling Bee. Inhloso yomcimbi bewukuthuthukisa ulimi lwesilungu okuyi First Additional language kubafundi bakulesikole…

Ziyanda iziteleka ezikoleni ezakhele umkhandlu UThukela

By Sibusiso Zondo Kuqubuke iziteleka ezikoleni ezevile kwezinhlanu ngaphansi kwesifunda uThukela abafundi bakhalaza ngesimo sezindlu zangasese ezingagculisi nezingekho esimweni senhlanzeko kulandela ukugcwala kwazo njengoba zingomahamba nendlwane. Izikole…

Ukhansela uKhoza ubonge oThisha ngemiphumela emihle kaMatikuletsheni

By Sbusiso Zondo Ukhansela wendawo uward 15 eBergville Bethany Mnuz Cllr Tiza Khoza osukwini lwanamhlanje uhambele esikoleni THOKOZA HIGH SCHOOL ngenhloso yokuyobonga othisha besikole ngomsebenzi abawenzayo kulesikole…

Isicelo sokuthi kulekelelwe umndeni wakwa-B eZakheni oshelwe umuzi

By Nqubeko FM News Usele dengwane umndeni wakwa Ndlovu kwa-B eZakheni Kwa-Ward 3 kulandela ukusha komuzi, okuyisigameko esenzeke izolo. Ongukhansela wendawo kwa-B eZakheni ka-ward 3 uNokwazi Dlamini…

Abesifazane be IfP bathi uhulumeni akakuthathele izinyathelo ukuhlukunyezwa kwabezifazane nezingane

By Sbusiso Zondo Uphiko lwabesifazane ngaphansi kweqembu Inkatha Freedom Part (IFP), namuhla luhambele emndenini wakwaNtuli oKhahlamba, emva kokuba kulomndeni kudlule emhlabeni owesifazane okusolwa ukuba ubulawe owesilisa obenobudlelwano…

Kuphazamiseke ukufunda esikoleni saseMazizini eBergville

By Sbusiso Zondo Abafundi namalunga esigingu sabazali abangamele isikole, othisha bakulesikole, kanye namalunga omphakathi, bahlanganyele ndawonye bavala ngqi ngamatshe nangezihlahla imigwaqo engenela eBusingatha bekhala ngamanzi angabonwa nangokhalo…

kuqubuke umlilo eWhy Waste

By Innocent Sithole Kume ukusebenza namuhla enkampanini iWhy Waste ngesikhathi kuqubuka umlilo. Ongomunye wabaphathi kulendawo ongathandanga ukuzisho igama lakhe uthe imbangela yalomlilo okwamanje abakayazi kanti nophenyo luzoqhubeka….

Umaspala iAlfred Duma uzophenya ukufaneleka kwabasebenzi ezikhundleni abakuzo

By Ntutho Majola|Sibusiso Zondo Umayor We Alfred Duma Municipality uCllr Zama Sibisi ubenesithangami sabezindaba namuhla ngenhloso yokwethula inkampani yabameli abazocwaninga abasebenzi bakaMasipala ukuba ngabe bahleli ezikhundleni ezifanele…