Badlulise izikhalazo kubaphathi beskole abafundi eTvet eMnambithi

By Nqubeko FM Abaphathi besikhungo semfundo ephakeme eMnambithi Tvet eskhungweni esisedolobheni bathi bazoxhumana nesikhwama esixhasa abafundi ngezimali uNSFAS ukuthola ukuthi kubambe kuphi njengoba abafundi bengakhokheliwe imali yabo…

Kwethulwe uhlelo lokuvala amaPothole eMtshezi

By Sibusiso Zondo UMeya kumasipala INkosi Langalibalele Local Municipal uCllr Mduduzi Sobholenyoni Myeza, uthule ngokusemthethwen ukuvalwa kwemigodi edolobheni lase Mtshezi, lelidolobha linekhinsi nemigodi engenela kulo leli dolobha…

Ucela ukulekelelwa umphakathi waseBergville okhahlanyezwe izikhukhula

By Innocent Sithole Njengalokhu izimvula zangesonto eledlule zigadle kwazwakala ezingxenyeni ezithile zesifundazwe ikakhulu eThekwini, amanye amalunga omphakathi eBergville eWoodford kwa ward12 aphakamisa isandla athi engashiywa ngaphandle uma…

Kunzima kubafundi baseTvet eMnambithi ngenxa kaNSFAS

By Nqubeko FM Bathi omastende babasabisa ngokubaxosha lapho behlala khona abafundi besikhungo semfundo ephakeme iTVET eMnambithi ngenxa yokuhluleka ukukhokha iRent njengoba imali kaNSFAS ingangenile. U-NSFAS uke wabambezeleka…

Bahanjelwe uNgqongqoshe abakhahlanyezwe imvula eMnambithi

By Ntuthuko Majola Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nabaholi bomdabu KwaZulu Natal uMnuz Sipho Hlomuka uhambele umkhandlu uThukela Namuhla, lapho ebehamba ehlola khona ubungako bomonakalo odalwe izimvula ezithathe iskhathi…

Umaspala uThukela uxwayisa ngobungozi njengoba imifula igcwele

Njengalokhu imvula ilokhu iyithele njalo eMnambithi nasezindaweni ezakhele uThukela, uMkhandlu uThukela usuxwayise umphakathi ngobungozi balesimo sezulu kanye nezikhukhula. Idolobha uMnambithi liphinde lakhahlamezeka futhi njengoba kunezikhukhula kanti nemvula…

UThukela lubabaza eyokudayiswa kwezikhala zemisebenzi

uMasipala uThukela uthi ushaqekile ukuzwa ukuthi izikhala zomsebenzi ezikhangisiwe oThukela seziyadayisa, umkhandlu uThukela ukhiphe izikhala zemisebenzi ezahlukahlukene ezingaphezu kwekhulu ngaphansi komasipala basoThukela bobathathu i-Alfred Duma, Inkosi Langalibalele,…

Welule isikhathi sokusebenza uHome Affairs eMnambithi

uMnyango wezasekhaya eMnambithi usuveze ukuthi ulule amahora okusebenza kuleliviki kuze kube ulwesihlanu lomhlaka 08 April. Umphathi omkhulu kuloMnyango uMnuz Kubheka uthi kuleliviki kusuka ngoMsobhuluko bavule iminyango kusuka…